Contact, Route en Privacy

Contact

0187 490973

info@deltafysio.nl

Route

 

Deltageul 22, 3251NG Stellendam

https://maps.app.goo.gl/eT65XSwP45wVbNsX9

 

 

 

AVG

Privacyreglement Delta Sportfysiotherapie

 

In dit privacyreglement willen we transparante informatie geven over hoe Delta Sportfysiotherapie met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit gaat volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Dit houdt onder andere in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement.

Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Delta Sportfysiotherapie vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Delta Sportfysiotherapie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Delta Sportfysiotherapie zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Delta Sportfysiotherapie zal op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten 

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

-  het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg 

-  het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen 

-  het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling

-  het behandelen van geschillen 

-  het doen uitoefenen van accountantscontrole 

-  het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek

-  verstrekking van gegevens aan derden - zoals zorgverzekeraars - op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Delta Sportfysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam en Voorletters 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Adres en Woonplaats; 
 • Telefoonnummer (privé en/of zakelijk); 
 • E-mailadres (privé en/of zakelijk); 
 • Geslacht; 
 • BSN 
 • Identiteitsnummer van identiteitsbewijs (ID kaart, Rijbewijs, Paspoort) 
 • Verzekeringsgegevens zorgverzekeraar 
 • Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 15 jaar.

 

 

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan Delta Sportfysiotherapie geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de internetomgeving van o.a. het AVG-programma; 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
 • Het verzorgen van afspraken (afsprakenapp)
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Bewaartermijn
Delta Sportfysiotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle medewerkers van Delta Sportfysiotherapie hebben een geheimhoudingsplicht. 
 • Alle medewerkers hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We kunnen de personen anonimiseren;
 • Delta Sportfysiotherapie maakt automatische back-ups van de persoonsgegevens; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

Vragen
Als u naar aanleiding van dit privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft wilt u dan contact met ons opnemen?